Nasza misja:

Odpowiadamy na potrzeby lokalnej społeczności, współpracujemy i kreujemy wspólną przestrzeń kulturalną z mieszkańcami, wyznaczając nowe standardy w kulturze.

Cele:

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie jako samorządową instytucja kultury, utworzona na mocy uchwały Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2003 r., od 1 maja 2003 r. realizuje cele określone w Statucie nadamy przez Organizatora.

Jednym z głównych zadań Ośrodka jest organizacja czasu wolnego. Ponadto GOK prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
 4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy.
 7. Organizowanie własnych imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
 8. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, wieczorów autorskich, spotkań literackich.
 9. Prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Współpraca z regionalną prasą i mediami.

 Ponadto GOK prowadzi dodatkową działalność obejmującą m.in.:

 1. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy.
 2. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
 3. Prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów.
 4. Realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych.
 5. Realizowanie imprez zleconych.
 6. Prowadzenie odpłatnych kursów i szkoleń.
 7. Świadczenie usług gastronomicznych.
 8. Wynajmu sprzętu technicznego i rekreacyjnego.