Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2003 r. Swoją działalność statutową rozpoczął z dniem 1 maja 2003 r.

Jednym z głównych zadań Ośrodka jest organizacja czasu wolnego. Ponadto GOKiB prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
 4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy.
 7. Organizowanie własnych imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
 8. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, wieczorów autorskich, spotkań literackich.
 9. Prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Współpraca z regionalną prasą i mediami.

 Ponadto GOK prowadzi dodatkową działalność obejmującą m.in.:

 1. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy.
 2. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
 3. Prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów.
 4. Realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych.
 5. Realizowanie imprez zleconych.
 6. Prowadzenie odpłatnych kursów i szkoleń.
 7. Świadczenie usług gastronomicznych.
 8. Wynajmu sprzętu technicznego i rekreacyjnego.

I.  SIEĆ I BAZA PLACÓWEK KULTURY

W struktury GOK wchodzą świetlice kulturalno-oświatowe prowadzące działalność w: Rakowcu, Pastwie, Pawlicach, Rozpędzinach, Marezie przy ul. Długiej 5, Gniewskim Polu, Korzeniewie, Kamionce, Brokowie, Lipiankach, Rakowicach, Gurczu, Marezie przy ul. Osiedlowej, Podzamczu, Dubielu. W placówkach prowadzone są stałe formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w zespołach, sekcjach oraz kołach zainteresowań.

Ponadto placówki pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą prowadząc zajęcia świetlicowe. Organizowane są również cykliczne imprezy kulturalne, takei jak: konkursy plastyczne, recytatorskie, turnieje szachowe i tenisa stołowego, wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe oraz doraźne imprezy okolicznościowe i towarzyskie (np. Dni Matki, Dni Dziecka, zabawy choinkowe, Andrzejki, zabawy plenerowe, wystawy prac plastycznych).

Działalność GOK ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowanie tradycji.

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-WYCHOWAWCZA I ARTYSTYCZNA

Działalność GOK można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

 1. Edukacyjno-wychowawczy – uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK.
 2. Prezentacyjny - wyszukiwanie talentów poprzez organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw  i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz.
 3. Artystyczny – proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych zajęć, występów artystycznych i towarzyskich.
 4. Działalność organizacyjno – administracyjna – przygotowywanie lub wynajmowanie sal na różnego rodzaju występy gościnne z innych placówek, zebrania.
 5. Działalność oświatowo – organizacyjna - zebrania, pogadanki dla dzieci młodzieży i dorosłych, prelekcje, pokazy, spotkania.
 6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych.
 7. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów amatorskich.
 8. Wystawy prac plastycznych.
 9. Konkursy, turniej.
 10. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 11. Wspieranie działalności grup twórczych - podtrzymywanie lokalnej kultury ludowej porzez wspieranie działalności zespołów ludowych.

III. WYNAJEM ŚWIETLIC

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Kwidzynie umożliwia skorzystanie ze świetlic kulturalno-oświatowych w celu organizacji spotkań i prywatnych uroczystości. Informacje dotyczące wynajmów opublikowane zostały w zakłdace: Oferta / Wynajem