Zespól muzyczny na scenie

Zespół "Pas De Nom" tworzy sześć dziewcząt. Od wielu lat ćwiczą i występują pod czujnym okiem Pani Agnieszki Perehudy. Młode, utalentowane dziewczęta już wielokrotnie prezentowały sowje umiejętności wokalne przy okazji finałów konkursów, spotkań  i imprez. Do tych najważniejszych należy zaliczyć koncerty świąteczne, podczas których zaśpiewały najbardziej znane polskie kolędy. Wspaniałe wernisaże fotograficzne z udziałem takich osób jak Anja Choluy. Dziewczęta możemy również usłyszeć na nagranej w grudniu 2020 roku płycie z kolędami i piosenkami świątecznymi pt. "Święta z GOK-iem".

    

Koncert "Dźwięki wolności"

Zajęcia świetlicowe

Jedną z najważniejszych form działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. GOK Kwidzyn nie posiada swojej centralnej placówki, jak inne domy kultury. Nasze działania na co dzień prowadzimy na terenie gminy Kwidzyn. Dysponujemy 15 świetlicami kulturalno-oświatowymi, w których Instruktorzy GOK prowadzą cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Pomieszczenia wyposażone zostały w niezbędne wyposażenie, materiały dydaktyczne i plastyczne. Zajęcia są dopasowywane do potrzeb i zainteresowań mieszkańców danego rejonu, a także do wieku uczestników. Zadaniem instruktorów jest wspieranie rozwoju edukacyjnego i artystycznego uczestników zajęć, dlatego dzieci ze świetlic często uczestniczą w różnego rodzaju konkursach artystycznych.

  

ŚWIETLICE KULTURALNO-OŚWIATOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KWIDZYNIE

 1. Świetlica kulturalno-oświatowa w Rakowcu / Pracownia Rzeźby / ul. Sportowa 3
 2. Świetlica kulturalno-oświatowa w Pastwie / Pracownia Haftu Artystycznego / Pastwa 25
 3. Świetlica kulturalno-oświatowa w Podzamczu / Pracownia "Podgórze" / Podzamcze 17
 4. Świetlica kulturalno-oświatowa w Gurczu - Gurcz 27A / 2
 5. Świetlica kulturalno-oświatowa w Marezie - ul. Osiedlowa 6
 6. Świetlica kulturalno-oświatowa w Marezie - ul. Długa 5
 7. Świetlica kulturalno-oświatowa w Pawlicach - Pawilice 28
 8. Świetlica kulturalno-oświatowa w Rakowicach - Rakowice 3A
 9. Świetlica kulturalno-oświatowa w Rozpędzinach - ul. Kwaitowa 18
 10. Świetlica kulturalno-oświatowa w Lipiankach - Lipianki 12
 11. Świetlica kulturalno-oświatowa w Gniewskim Polu - Gniewskie Pole 19A
 12. Świetlica kulturalno-oświatowa w Korzeniewie - ul. Kwidzyńska 20/1
 13. Świetlica kulturalno-oświatowa w Dubielu - Dubiel 12
 14. Świetlica kulturalno-oświatowa w Brokowie - Brokowo 13
 15. Świetlica kulturalno-oświatowa w Kamionce - Kamionka 15B

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy uchwały Rady Gminy Kwidzyn z dnia 18 marca 2003 r. Swoją działalność statutową rozpoczął z dniem 1 maja 2003 r.

Jednym z głównych zadań Ośrodka jest organizacja czasu wolnego. Ponadto GOK prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i zagranicą.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
 2. Tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.
 3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką.
 4. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
 5. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.
 6. Promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy.
 7. Organizowanie własnych imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych.
 8. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, wieczorów autorskich, spotkań literackich.
 9. Prowadzenie nadzoru kulturalnego i opieka nad działalnością kulturalną świetlic wiejskich.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Współpraca z regionalną prasą i mediami.

 Ponadto GOK prowadzi dodatkową działalność obejmującą m.in.:

 1. Współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu gminy.
 2. Prowadzenie impresariatu artystycznego.
 3. Prowadzenie ognisk i zespołów artystycznych oraz kół zainteresowań i klubów.
 4. Realizowanie imprez zbiorowych o charakterze obrzędowym, imprez festynowych oraz dyskotekowych.
 5. Realizowanie imprez zleconych.
 6. Prowadzenie odpłatnych kursów i szkoleń.
 7. Świadczenie usług gastronomicznych.
 8. Wynajmu sprzętu technicznego i rekreacyjnego.

I.  SIEĆ I BAZA PLACÓWEK KULTURY

W struktury GOK wchodzą świetlice kulturalno-oświatowe prowadzące działalność w: Rakowcu, Pastwie, Pawlicach, Rozpędzinach, Marezie przy ul. Długiej 5, Gniewskim Polu, Korzeniewie, Kamionce, Brokowie, Lipiankach, Rakowicach, Gurczu, Marezie przy ul. Osiedlowej, Podzamczu, Dubielu. W placówkach prowadzone są stałe formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży z terenu całej gminy na zasadzie uczestnictwa w zespołach, sekcjach oraz kołach zainteresowań.

Ponadto placówki pełnią funkcję opiekuńczo-wychowawczą prowadząc zajęcia świetlicowe. Organizowane są również cykliczne imprezy kulturalne, takei jak: konkursy plastyczne, recytatorskie, turnieje szachowe i tenisa stołowego, wycieczki krajoznawcze, imprezy plenerowe oraz doraźne imprezy okolicznościowe i towarzyskie (np. Dni Matki, Dni Dziecka, zabawy choinkowe, Andrzejki, zabawy plenerowe, wystawy prac plastycznych).

Działalność GOK ma na celu kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, ujawnianie i rozwijanie uzdolnień w amatorskim ruchu artystycznym, budzenie zainteresowań kulturotwórczych, wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz kultywowanie tradycji.

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-WYCHOWAWCZA I ARTYSTYCZNA

Działalność GOK można podzielić na kilka podstawowych kierunków:

 1. Edukacyjno-wychowawczy – uczestnictwo dzieci i młodzieży w stałych formach pracy GOK.
 2. Prezentacyjny - wyszukiwanie talentów poprzez organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów, wystaw  i prezentowanie dorobku artystycznego na zewnątrz.
 3. Artystyczny – proponowanie sposobów spędzania czasu wolnego mieszkańcom gminy poprzez organizację ciekawych zajęć, występów artystycznych i towarzyskich.
 4. Działalność organizacyjno – administracyjna – przygotowywanie lub wynajmowanie sal na różnego rodzaju występy gościnne z innych placówek, zebrania.
 5. Działalność oświatowo – organizacyjna - zebrania, pogadanki dla dzieci młodzieży i dorosłych, prelekcje, pokazy, spotkania.
 6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych.
 7. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów amatorskich.
 8. Wystawy prac plastycznych.
 9. Konkursy, turniej.
 10. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 11. Wspieranie działalności grup twórczych - podtrzymywanie lokalnej kultury ludowej porzez wspieranie działalności zespołów ludowych.

Podkategorie

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie w odpowiedzi na wyrażone w przeprowadzonej w 2015 roku Diagnozie Potrzeb Kulturalnych w Gminie Kwidzyn, prowadzi pracownie artystyczne. 

Celem działalności pracowni jest edukacja kulturalna, integracja i rozwój tożsamości lokalnej w oparciu o dziedzictwo niematerialne Powiśla. GOK oferuje możliwość udziału w zajęciach dla grup zorganizowanych  w zakresie haftu ,rzeźby i plastyki, w ramach następujących  pracowni:

 • Pracownia Haftu Artystycznego w Pastwie
 • Pracowania Plastyczna "Podgórze" Podzamcze
 • Pracowania Rzeźby w Rakowcu

Ludowe świątki, nostalgiczne kapliczki czy figury przedstawiające mieszkańców wsi podczas codziennych czynności jeszcze niedawno były oczywistym elementem polskiego pejzażu.

Dziś rzeźbienie w drewnie jest sztuką zanikającą, a ochrona dawnych tradycji i umiejętności jest jedną z przesłanek, dla której GOK organizuje rzeźbiarski plener w Rakowcu.

Zgodnie z polityką kulturalną realizowaną przez GOK w Kwidzynie, swobodny dostęp do kultury oraz stworzenie mieszkańcom możliwości obcowania z twórcami i tworzywem, to najistotniejsze cele pleneru.

W 2014 roku, został zorganizowany I Ogólnopolskiego Plener Rzeźbiarski w Rakowcu.

Do rywalizacji, która trwa kilka dni, przystąpili uczestnicy z całej Polski, wśród których byli nie tylko Panowie, ale tez i Panie, które świetnie odnalazły się w roli rzeźbiarzy. 

Każdego roku, plener odbywa się pod innym hasłem. Bywa to "Kraina Baśni", bywa nim "Szczęście", a innymi razem temat zabiera nas do lat dzieciństwa i tak jak w 2018 r. plener odbył się pod hasłem - "Obudź w sobie dziecko".

Podczas pleneru,  wszyscy zainteresowani mogli zaglądać do Pracowni Rzeźby w Rakowcu i podglądać artystów przy pracy. Porozmawiać z nimi,  podzielić się refleksją jak i obserwować, jak dany uczestnik radzi sobie z powierzonym mu zadaniem.

Podczas wernisażu poplenerowego, wszyscy chętni maja możliwość poznania rzeźby, a ich twórcy zdradzają  rąbka tajemnicy w której to  kryje się geneza danego relifu.   

Po każdym plenerze odbywają się tradycyjne zawody speed carvingu, którego owocem są figury malarskich artefaktów.

Do dyspozycji artyści mają piłę mechaniczną i tylko 60min. To ma zapewnić im klucz do sukcesu.

Także nie łapki w górę, a piły w górę i  do dzieła.